InfoCMS

Giải pháp quản lý dòng tiền dành cho khách hàng doanh nghiệp.

CMS là gì?

Giải pháp dành cho các Ngân hàng cung cấp đến khách hàng Doanh Nghiệp.
Đây là giải pháp cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp (bao gồm hai luồng thu & chi) được InfoCMS cung cấp qua hình thức sử dụng WebClient hoặc sử dụng giải pháp OpenAPI tích hợp với hệ thống vận hành của doanh nghiệp. 
 

Lợi ích của CMS

Giải pháp quản lý dòng tiền

Quản Lý Khoản Thu

Là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có thể tự động hóa được việc quản lý thu tiền, cung cấp các tính năng giúp doanh nghiệp trong việc nhắc nợ khách hàng khi cần thiết, đảm bảo việc thu hồi công nợ, chủ động dòng tiền doanh nghiệp.

Báo cáo

Báo cáo công nợ theo thời gian thực.
Các báo cáo tình hình thu, chi bằng các báo cáo theo tháng, năm.